dkfr.net
当前位置:首页 >> li 被选中 >>

li 被选中

我用的是jquery ,希望帮到你,代码如下, 无标题文档 $(document).ready(function(){ $("ul li").click(function(){ $(this).addClass("cur").siblings().removeClass("cur") }); }); ul{ width:100px; margin:0; padding:0;} li{ width:40px; h...

function getvalues() { text = $("input:checkbox[name='TIMES_']:checked").map(function(index,elem) { return $(elem).val(); }).get().join(','); if(($!{cmd.companyObj.periodType}!='24')) { text="all"; } return text; }

RunJS 演示代码onload=function(){var lis = document.querySelectorAll("li");for(var i = 0; i < lis.length; i++){lis[i].onclick = function (){lis.t ? lis.t.style.color = "" : 0;this.style.color = "#fd3";lis.t = this;}}} 112233

$(document).ready(function(){ var li=$("ul li"); li.onclick(function(){ $(this).addClass("blue").siblings().removeClass("blue"); });});.blue{background-color:blue;} 这个是同页面的;不同页面也要如此效果的话,你只能每个页面的当前...

在每一个li标签加点击事件,在事件里面获取当前点击的元素,大概方法如下: $("#nav_ul li").live('click',function(){ //此时就可以对你当前点击的元素即li标签做相应的操作了,比如设置选中li的样式 $(this).css({'stylename':'stylename'}); })

用jquery吧 $(function(){ $('.left_nav li').click(function(){ $(this).attr('class','on'); }); }); 不知道是不是你要的效果,如果有什么问题可以继续追问。

假如标记为1和2 $(function(){ var tag if(tag == 1){ $("#tabs-1").show(); }else if(tag == 2){ $("#tabs-2").show(); }else{ $("#tabs-1,#tab-2").hide(); }})

不理解你说的默认选中是选中哪一个?看你的代码是已经发所有的li已经添加click时间了啦。如果是想一开始就让莫个li点击一下,可以在绑定click事件的函数后面直接调用一下onClick事件呀。 比如 :divs[0].onclick();

RunJS 演示代码onload = function() {var lis = document.getElementsByTagName("li");var funny = function(i){lis[i].onclick = function(){alert("第" + (i+1) + "个");}}for(var i=0;i

hover没用了 ul li { background: #f8f8f8; color: #999999; border: 1px solid #cccccc; } ul li.item:hover { background: #F00; } ul li.on{ background: green; } a b c $(function(){ $("#t_button li").on("click",function(){ var $this...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com